naar onze webshop

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 - TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden zijn geldend voor alle verhandelingen en sluiten derhalve alle aankoopvoorwaarden van de afnemer uit, in zoverre er geen speciale schriftelijke overeenkomst werd gesloten. Voor alle hoe genaamde geschillen zijn alleen de Rechtbanken van het Arrondissement Antwerpen bevoegd, onverminderd ons recht om welke reden ook het geschil voor een andere Rechtbank te brengen.

ARTIKEL 2 - AANBIEDING

a) alle aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend.

b) catalogen, plannen, schema’s en de daarop voorkomende maten en verdere gegevens zijn zonder verbintenis. Geen enkele verantwoordelijkheid kan worden aanvaard voor mogelijke druk-, schrijf- en rekenfouten. 

c) wij behouden ons alle eigendommen- en auteursrechten voor, betreffende onze ontwerpen, plannen en schema’s. In geen geval mogen ze aan derden medegedeeld worden.

ARTIKEL 3 - PRIJZEN EN KOSTEN

a) de prijzen in voege bij bestelling vernietigen alle voorgaande. Zij verstaan zich zonder verbintenis.

b) de prijzen zijn berekend af onze magazijnen.

c) Voor aankopen beneden de 50 € netto excl. BTW. wordt een toeslag kost van 8,68 € aangerekend.

ARTIKEL 4 - LEVERINGSTIJDEN

a) de levertijd wordt slechts bij wijze van inlichting opgegeven, rekening gehouden met onze productie- en bevoorradingsmogelijkheden. Overschrijding ervan door welke oorzaak ook, geeft nimmer recht op enige schadevergoeding of boete, noch op annulering der bestelling.

b) alle onvoorziene omstandigheden en zelfs gevallen van heirkracht, welke zich bij ons of bij onze leveranciers zouden kunnen voordoen machtigen ons de gedane bestellingen geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder enige schadevergoeding.

ARTIKEL 5 - VERZENDING

a) de wijze van transport, verpakking enz. wordt, indien geen nadere aanwijzingen door de koper zijn gegeven, door ons bepaald zonder dat wij hiervoor enige aansprakelijkheid dragen.

b) de verzending van de goederen geschiedt steeds, voor rekening en risico van de koper.

c) de verpakking van grote stukken en exportverpakkingen zullen apart aangerekend worden.

d) de aanvaarding van de goederen geschiedt steeds in onze magazijnen.

e) goederen conform de bestelling worden niet teruggenomen, behoudens courant materiaal en voor zover het binnen de 2 maanden na facturatie gebeurt.

f) goederen dienen franco terugbezorgd, in originele verpakking en niet gebruikt, vergezeld van een kopie van de aankoopfactuur. Er worden administratiekosten ten bedrage van 20 € aangerekend.

ARTIKEL 6 - ONTBINDING

Indien Fl. Heynen & C° n.v. conform de bestelling van de klant goederen heeft geleverd, kunnen deze goederen niet teruggestuurd worden. De directie van Fl. Heynen & C° n.v. kan een uitzondering maken, na schriftelijk akkoord, wanneer de goederen onbeschadigd en in de originele, onbeschadigde verpakking (opgelet met het gebruik van plakband) aan Fl. Heynen & C° nv franco worden teruggezonden binnen de 7 dagen na de levering. De klant dient vooraf aan de verkoopdienst de reden van retourzending mee te delen alsook een retourformulier in te vullen. Tenzij de fout bij de Fl. Heynen & C° nv ligt, zal de retourzending, indien conform aan de hierboven vermelde condities, steeds crediteren tegen 75% van de gefactureerde waarde voor goederen die normaal uit voorraad leverbaar zijn. Ingeval dat Fl. Heynen & C° nv de stukken speciaal voor de klant moest bestellen (artikelen die niet standaard in haar voorraad voorkomen), kan Fl. Heynen & C° echter geen creditnota opstellen.

ARTIKEL 7 - BETALING EN EIGENDOMSRECHT

a) behoudens andersluidende overeenkomst zijn al onze facturen contant betaalbaar in onze maatschappelijke zetel te Mortsel, hetzij in speciën, hetzij via onze bank- of postgirorekening. Dit geldt eveneens voor onze wissels.

De acceptatie en overhandiging van wissels brengt geen schuldvernieuwing mede.

b) bij niet-betaling op de vastgestelde datum, zijn van rechtswege en zonder aanmaning interesten à 12% per jaar vanaf factuurdatum op onze factuurbedragen verschuldigd: in voorkomend geval wordt eveneens het saldo der debetrekening onmiddellijk eisbaar. Bij gebreke aan betaling van de hoofdsom en van de verwijlinteresten, binnen de vijftien dagenvan de zending ener aanmaning per aangetekende brief, zal alle niet gerechtvaardigde vertraging in de betaling onzer facturen, van rechtswege een verhoging van 10% van het bedrag der rekening als gevolg hebben met een minimum van 50 € onverminderd de gerechtskosten in geval van rechtsgeding.

c) bij verdiscontering van geaccepteerde wissels komen de discontokosten ten laste van de cliënt.

d) de geleverde goederen blijven onze eigendom zolang de hiervoor verschuldigde bedragen niet volledig zijn met dien verstande dat intussen elk risico, geen enkel uitgezonderd, voor rekening van de klant is. Bij niet tijdige betaling zijn wij gerechtigd de goederen terug te nemen waartoe wij onherroepelijk en zonder rechterlijke tussenkomst door hem gemachtigd zijn. In consignatie gegeven goederen mogen niet als pand of waarborg door de afnemer gebruikt worden.

ARTIKEL 8 - GARANTIE

a) voor goederen welke wij niet zelf vervaardigen kunnen wij enkel de garantie verlenen die ons door de leverancier van deze goederen wordt verleend. Zowel de duur van de garantietermijn als de garantievoorwaarden worden door deze laatste bepaald.

b) voor goederen welke wij zelf vervaardigen onder het merk “GLACIAL” verlenen wij een waarborgtermijn van 12 maanden op constructiefouten.

c) de garantietermijn begint steeds op de datum van facturatie.

d) de voor nazicht terug te zenden goederen dienen franco aan ons adres te worden verzonden, vergezeld van een kopie van de aankoopfactuur.

e) er kan geen sprake zijn van eventuele vervanging van het defecte stuk alvorens het in onze werkhuizen is nagekeken.

f) de door ons als defect erkende stukken, te wijten aan constructie- of materiaalfouten zullen door ons of de leverancier gratis worden hersteld of vervangen. Buiten dit herstellen of vervangen kan ons geen enkele verplichting of verantwoordelijkheid van welke aard ook, ten laste gelegd worden. Hierdoor kunnen wij geen enkele onkostenrekening van welke aard ook in aanmerking nemen.

g) zo de afnemer op eigen initiatief zou hebben willen herstellen ontslaat hij ons hierdoor volledig van elke verantwoordelijkheid.

h) bij goederen welke door ons aan sterk verminderde prijzen worden verkocht, vervalt alle garantie volledig.

ARTIKEL 9 - CILINDERS KOELGAS

a) de geleverde cilinders blijven steeds onze eigendom of eigendom van de leverancier tot moment van facturatie.

b) zij worden enkel aan de cliënt in bruikleen gegeven, met het oog op het verbruik van het koelgas waarmede zij gevuld zijn.

c) als ledig goed dienen zij, volledig en in goede staat verkerend, franco onze magazijnen te worden teruggezonden.

d) de cliënt blijft verantwoordelijk voor alle gevolgen en kosten door beschadiging of verlies van de cilinders ontstaan, zelfs bij toeval of door overmacht.

e) als uitvoering van deze verplichting wordt enkel aangenomen het terugbrengen van de cilinders, vereenzelvigd door het nummer dat zij dragen en dat op de factuur vermeld staat.

f) voor de door de cliënt teruggebrachte cilinders zal er steeds een ontvangstbewijs worden afgeleverd; enkel dit bewijs kan gelden voor eventuele later betwistingen omtrent teruggave van een cilinder.

g) de hoeveelheid koelgas zich nog in een cilinder bevindend bij eventuele teruggave zal nooit gecrediteerd worden.

h) gebruiksvergoeding cilinder: voor het gebruik van onze cilinders zal een gebruiksvergoeding in rekening gebracht worden.

i) wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor alle ongevallen die zich zouden voordoen bij het vullen het verder behandelen of vervoer van cilinders, die niet onze eigendom zijn en ons voor vulling werden afgegeven.

De eigenaar van deze cilinders is hiervoor uitsluitend verantwoordelijk.

j) de door ons gefactureerde cilinders zullen nooit gecrediteerd worden.

k) koelgasverpakkingen die langer dan 15 maanden in uw bezit zijn worden aangerekend met een aankoopfactuur.

ARTIKEL 10 - KLACHTEN

Een klacht wegens niet conformiteit der levering aan het bestelde, kan slechts aangenomen worden voor zover zij geschiedt binnen de acht dagen na de verzendingsdatum. Elke terugzending zal franco geschieden aan onze werkhuizen en in de originele verpakking, voor zover wij ons met het terugsturen of met het verwisselen van stukken akkoord verklaard hebben.

Wij zijn officiële verdeler van: